Coronapoëzy: Omtinken

Publisearre op 6 januari 2022

Goed oardel jier corona yn Nederlân. De winners fan de Rely Jorritsmapriis fan dit jier jouwe yn harren taal fan poëzij en proaza refleksje op it firus en de gefolgen dêrfan, te lêzen yn de lêste ‘de Moanne fan 2021: ús corona-special. Bregtje Sijtstma skreau dit prachtige gedicht.

 

Omtinken

Mei sân hasj-ten roppe

jachterige herten teglûp

nei húskepapier, droege daai en

anty-firale-mentale alkohol

It hoske ûntkommen oan de rôtrace

brekt de rêgen fan fersetbesoargers

Ympulsive ferdivedaasjehûntsjes fersêftsje

de a-sosjale serenens dy’t net te kropjen is

Mistreastich mistrouen skûlet êfter moadrige mûlkapkes

Bankrot fret oan de ûndernimmer en fiedt de skrokkige krokotta

Fûleindich ferlangje nei ‘t normaal

4,4 miljard fertierfluchten nei in iepen hor-ozon

It ferdampen fan de barmhertige Samaritaan

dy’t steryle leafde ôflevere

De fersliten kantoarstoel en

de glânzjende yogamatte

Faksinaasje fiksaasje kontra komplotkranksinnichens

2G fersus 5G

Plicht tsjinoer it grouwélich skeinde Artikel 11

Mar dochs in lykwicht

fan eangst, erchtinken en tsjinstridigens

Skroukse polar-isaasje snijt út minskelike ynfloeden

Hokker macht hechtet noch 

de teskuorde psyches en mienskip

mei wiisheid 

en wierheid?

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels