Wat binne de 10 ferskillen?

Publisearre op 22 november 2023

De lêste edysje fan ‘de Moanne’ wie spesjaal foar bern fan 8 oant mei 108 jier makke. In kreative sprankeljende edysje mei ferhalen, gedichten en moaie opdrachten dy’tst sels dwaan kinst. De tsien ferskillen sykje bygelyks op de moaie foto’s fan Heleen Haijtema. Hast se allegearre fine kinnen? Net? Dan kinst se hjir op dizze foto fine!

De Moanne // jiergong 22 // nÛmer 5 // novimber 2023

Mear witte oer dizze moaie edysje? Klik dan hjir.

Los keapje? Dat kin hjir!

Kategory
Tags

Diel dit artikel!