• 21 januari 2016

  EELTSJE HETTINGA -  Hy wie de keunstner fan it paradys: Hendrik Nicolaas Werkman, de Grinzer skilder, printer, typograaf, dichter en avant-gardist, dy't op tal fan manieren foarm joech oan dat wat er sels it 'machtig onverklaarbaar iets' neamde. Nei oanlieding fan syn santichste stjerdei en de grutte oersichtstentoanstelling fan syn wurk, ferline jier yn it Grinzer Museum, ferskynde it boek H.N. Werkman. Leven & Werk, [...]

 • 3 oktober 2014

  DIRK VAN GINKEL -  Tot 1 maart is er in het Fries Museum en in Museum Belvédère een grote overzichtstentoonstelling van Gerrit Benner te zien. Het Fries Museum toont vooral het vroege figuratieve werk, Museum Belvédère legt het accent op Benners latere, meer abstracte periode. Hij is, zo vermelden beide musea op hun website, ‘de beroemdste Friese schilder uit de 20ste eeuw’. Drie hedendaagse schilders [...]

 • 28 februari 2014

  DIRK VAN GINKEL -  Otto van Rees, Theo van Doesburg, Leo Gestel, Hendrik Werkman, Piet Wiegman, Carel Willink en Pyke Koch. Maar ook Anna Maria Blaupot ten Cate en Valentyn Edgar van Uytvanck. Bekend en onbekend, abstract en figuratief, modernisme en neorealisme, de beeldtaal van de vrijheid en de smaak van de macht, je vindt het allemaal op de grote overzichtstentoonstelling ‘Het palet van het [...]

 • 1 november 2005

    THOM MERCUUR - Yn 1947, 21 jier âld, reizge Willem van Althuis ôf nei Amearika. By in boer yn New Jersey ferhierde er himsels as komelker, makke de stâlen skjin en pripte mei behelp fan in stôk mei in izeren puntop efterlitten papier. Hy waard dêr net lokkich fan en kaam yn 1950 werom nei Fryslân, dêr’t er begûn mei in oplieding ta strjitmakker. As [...]