• Brochure: fascisme of vrijheid

    6 juli 2021

    ERIK BETTEN - In moanne de sel yn foar mislediging fan ‘freon’ Hitler Frijheden lykas dy fan leauwen en fan mieningsutering hawwe har juridyske grinzen. Yn tiden fan bedriging wolle dy grinzen út eangst gauris opskowe, en noait yn it foardiel fan de frijheden fan it yndividu. Lykas yn it gefal fan de evangelisten Eliza de Vries út Haarlem en Arie Tol út Waddinxveen, ein [...]

  • 13 juni 2014

    MARRE SLOOTS -  In reis troch it hillige lân fan it oarlochserfguod “It was here, on these shores, that the tide was turned in that common struggle for freedom. What more powerful manifestation of America’s commitment to human freedom than the sight of wave after wave after wave of young men boarding those boats to liberate people they had never met?” Sa spruts president Barack [...]

  • 6 april 2012

    Syds Wiersma -  Om 15 april hinne, befrijingsdei fan Fryslân, komt der in bysûndere dvd-boks út. Tijdsbeeld Media presintearret dan Friesland in de Tweede Wereldoorlog. Trije dvd’s mei filmmateriaal, opnommen yn de oarlochsjierren, meast troch amateurfilmers (amateur yn de sin fan leafhawwer). In part fan it materiaal is nij en spesjaal foar dizze útjefte troch it Fries Film Archief digitalisearre. In oar part wie al [...]