• Beeldmontage door Bauke Tuinstra

    1 december 2002

    HUUB MOUS - It Frysk Museum hat fan de ferline jier ferstoarne arsjitekt Abe Bonnema achttjin miljoen euro krigen foar nijbou ‘op of aan het Zaailand’  yn Ljouwert. Oanlieding foar Omrop Fryslân om op 17 juny in diskusje te organisearjen oer it ideale plak en de opset fan sa’n nij museum. Moderne keunst of ek mear romte foar it Fryske ferline? In ienriedich antwurd kaam [...]