• 26 maart 2015

    GERBEN DE VRIES -   Soene der yn dizze tiid noch in protte lju wêze dy't in deiboek byhâlde? En as hja dat dan noch dogge, skriuwe hja dan noch altiten mei de pen of wurde der benammen deiboekoantekeningen makke op de kompjûter? Of op de smartphone? Hoe dan ek, minsken kinne ferskate redenen hawwe om yn in deiboek te skriuwen. Jo kinne bygelyks sekuer optekenje wat [...]