• 1 februari 2017

    ELMAR KUIPER -  Ik wie 19 jier en moast in soad traine. As hurdfytser hie ik krekt de oerstap fan de junioaren nei de amateurs makke. Dêr rieden sterke kleppers tusken, de koersen soene in stik hurder wurde. Yn tarieding op it nije seizoen fytste ik my yn it foarjier gauris it snot foar de eagen. Op ’e lange duerritten, fan likernôch fjouwer, fiif oeren, [...]