• 1 november 2013

    SYBREN SYBRANDY -  Master-oersetter Klaas Bruinsma is mei syn nijste publikaasje bedarre yn in foar him nij gebiet, it Latyn fan nei de klassike perioade en de midsieuwen, it neo-latyn. Yn de santjinde ieu wie dat dé literêre taal, salang’t de literatuer yn de folkstalen noch yn ûntwikkeling wie. Yn de achttjinde ieu rekke it gebrûk fan it neo-latyn beheind ta it universitêre fermidden. Yn [...]