• 20 juni 2013

    EELTSJE HETTINGA -    IT SWAAISTEE Wy binne de wegen, de rivier dy’t as de tiid op wei, bochtsjend en slingerjend, net te ferstean, djipper en fierder de polders yn, it hert syn binnenlannen seit. Wy binne it sylskip, de rin, dy’t as dit bestean, geandewei fan paad te smel, soms de draai jout en swaai, op healwei dearûn, werom nei wêr’t earst in leafde [...]