• 13 november 2019

    RYNK BOSMA -  ‘De mins is net oars as de plant, hy of sy hat in soad wetter en ljocht nedich mar boppe al in protte leafde’. Sa seit Jan Eekma as doarpsdokter Goedhart yn 'De Bûsedokter', de nije foarstelling fan Teatergroep Sult yn de kas FleurigBuiten yn Koudum. Dokter Goedhart is yn de hjerst fan syn libben en siteart syn ferstoarne frou Janke, ‘Ik [...]

  • 17 september 2015

    RYNK BOSMA - It teaterselsskip Sult is delstrutsen yn Nijhuzum, in plakje oan 'e Flakke Brek en oant en mei 26 septimber is alles ynrjochte foar de foarstelling Krang. It is in lokaasjefoarstelling en de taskôgers moatte it hiele doarp troch om it libben en de sydtakken fan it libben fan Ivan Andringa en syn frou Anna te folgjen. Dat bart yn twa groepen en [...]

  • 1 september 2009

    ANTINE ZIJLSTRA -  ‘De minske is minder as in mol’ Dat seit Keimpe Jakkeles - alias de duvel - yn ‘Heksershol’, de nije foarstelling fan Sult neidat er by de poat naam is troch syn maat Gosse Knop. Sjoerd Bottema bewurke it folksferhaal fan Joast Hiddes Halbertsma foar toaniel. De foarstelling spilet op de heasolder fan in buorkerij by Molkwar, it plak dêr ’t it [...]