• 4 juni 2024

    It like wol as wist de nacht myn namme noch en it bêd werkende myn wurgens. Sêft sloegen de tekkens om my hinne. Driuwkeljend oer tsjustere rivieren sliepte ik djipper as ea tefoaren de beammen yn. Myn gedachten, stienne  swannen, liet ik achter.  Yn dit bosk, iepen as in flinter en feroarlik  as in gedicht, siedde ien yn plak fan ûnrêst  kalme fruchten. Tsjok oranje [...]

  • 10 maart 2015

    FROUKJE SIJTSMA -  ‘Ik wil de eerste in Nederland zijn die Meester in het Schildersambacht én Meester in de Klassieke Kunst is.’ Fiifentweintich jier restaurearret Randolph Algera fan It Hearrenfean al tsjerken, histoaryske gebouwen, kantoaren en wenhûzen. Yn Nederlân, Europa, mar ek yn Amearika hat er ferskate projekten útfierd. Sûnt 1994 hat er syn eigen restauraasjebedriuw, Art Decor. Alle kearen is it wer in útdaging [...]