• 5 oktober 2013

  In juli van dit jaar overleed palingroker en kunstschilder Evert de Graaf. Uit zijn nalatenschap selecteerden Thom Mercuur en Steven Sterk 30 schilderijen voor een verkooptentoonstelling in ‘Het Gemaal’ op zaterdag 5 en 6 oktober van 13.00 tot 17.00 uur. Het betreft landschappen en de zo langzamerhand beroemde palinghuidschilderijen. Met Evert is, bij zijn leven afgesproken dat de gehele opbrengst van de tentoonstelling word gebruikt ter dekking van de kosten van [...]

 • 1 september 2006

  STEVEN STERK - Hast fiif wike ferlyn krige Sjoerd de diagnoaze longkanker, onbehandelbaar. Hy hat syn neisten doe allegear sels op ’e hichte brocht. Nee, ik wol gjin gemoterapy. It giet om de kwaliteit fan it libben, net om de lingte. En hoe is it no mei dy, frege ik him op it lêst. Doe sei er: ‘Och Steven, ik haw dien wat ik woe [...]

 • 1 november 2005

  RUDY HODEL - It Frysk-eigene skynt wer op ’e politike agenda te stean. Dêrom woe ik it dizze kear oer de tentoanstelling ‘Vorm(en)taal; een veelzijdig portret van Huug Pleysier’ ha. Dy tentoanstelling waard dizze simmer – fan 10 juny oant en mei 1 july – holden yn it Harmoniegebouw te Grins. Huug Pleysier wie tsien jier lang in wichtige Fryske keunstner. Syn wurk waard sels [...]

 • 3 april 2005

  JOSSE DE HAAN -  Op side 191 fan syn nije roman Regaad yn ’e himel skriuwt Steven Sterk: ‘swit lei him (Petrus) yn Man Ray-dripkes op ’e foarholle (…) mar doe, by de tredde kear (tsjoenen) rûgelen der ynienen tûzenen pearels út ’e loft.’ Op side 6 hat Sterk al warskôge: ‘(oare) yntertekstuele ferwizings binne ornearre foar de goede fersteander.’ Dy ferwizings ‘foar de goede [...]