• 23 april 2018

    RYNK BOSMA - Je kinne yn dit libben noch sa fier fleane, altiten nimme je it eigen libben mei. Yn in tiid dat ôfstannen beheind binne ta inkele oeren of dagen jouwe dy reizen dochs in gefoel fan frijheid. By de fjouwer freondinnen yn de foarstelling Opstigings is dat net oars. Dit kear giet de reis nei Baly en, útsein Australië en Tasmanië miskien, fierder fan hûs kinne je [...]

  • 17 november 2015

    RYNK BOSMA -  ‘In libben sûnder leafde is in libben om ’e nocht’ sa song in Fryske artyst ea en dat etiket soenen je hast plakke op de nije foarstelling 'Memmesiel' fan Sterke Froulju. Mar dat soe al te maklik wêze, sa die snein 15 novimber bliken yn doarpshûs Yn 'e Mande yn Tytsjerk. It troch Anja Steegstra skreaune ferhaal giet oer fjouwer froulju, spile [...]