• 24 januari 2012

    'De Sonttolregisters als bron voor historisch onderzoek’ is de titel fan it sympoasium dat de Wurkgroep Maritime Skiednis fan de Fryske Akademy op freed 3 febrewaris 2012 organisearret. Tusken 13.30-17.30 oere stiet de stân fan saken fan it brûken fan de Sonttolregisters as boarne foar ûndersiken nei maritime skiednis sintraal yn in fyftal lêzings. It sympoasium wurdt holden yn kongres- en stúdzjesintrum It Aljemint fan [...]