• 2 juni 2015

    GERBEN DE VRIES -  Yn ús studintejierren makken wy der wolris grappen oer. In Drint of in Saks koene je goed op 'e kast krije mei de opmerking dat hja echte 'zandkoppen' hiene. Dat wie fansels in fette knypeach nei de folkenkunde fan - doe - in jier of fjirtich, fyftich werom. Dy pseudowittenskip seach benammen yn it noarden fan Nederlan in dúdlik ûnderskied tusken [...]