• 8 oktober 2014

    FROUKJE SIJTSMA -  In grutte ferrassing is it foar de 21-jierrige Jephta de Visser út Warten at se heart dat se útroppen is ta húsdichter fan de Ryksuniversiteit fan Grins. ‘ Ik hie al in pear jier gjin gedichten mear skreaun, doe’t ik hearde oer de oprop dat der in nije húsdichter socht waard. ’ De falbile wie doe al hiel tichtby, dat Jephta moast [...]