• 21 september 2018

    RYNK BOSMA -  De lêste fyftjin jier fan syn libben wenne Rense Westra (1946-2015) yn it wetterdoarp Warten. En neffens it ferhaal paste dat doarp in bytsje op Westra want de akteur wie op it mêd fan de drank bepaald in ‘baas boppe baas’. Yn it jier fan LF2018 is it net sa nuver dat it idee betocht waard in teäterfoarstelling oer Westra te meitsjen [...]

  • 21 september 2005

     ANNET VAN DER HOEK -  Ik gean al fan it begjin fan de jierren santich ôf nei Tryater en der binne net folle foarstellings dy’t ik mist ha. Ek polityk ha’k, benammen as Steatelid, in protte mei Tryater te meitsjen hân. Der wurdt no it measte  praat oer de grutte suksessen fan Tryater fan de ôfrune jierren. Mar ek foarstellings fan langer ferlyn bliuwe yn [...]