• 1 december 2004

    TINY ROMKEMA -  ‘It leit him oan de âlders yn Fryslân dat har bern ûnder har nivo presteare en der net úthelje wat der yn sit’. Professor doktor Douwe D. Breimer, rector magnificus fan de Universiteit Leiden, is der in grut foarstanner fan dat jongeren better om har hinne sjogge foardat se beslute om mar yn Grins te studearjen, om’t dat ‘sa moai tichtby is’, [...]