• 21 augustus 2013

    CISKA NOORDMANS -  Streekprodukten binne hip tsjintwurdich. Smulpapen wikselje op in ‘meet & greet’ de lekkerste adreskes út en ride de oare deis, folslein hiper mei de foet plat op it gaspedaal, kilometers om om dizze ferlieding mei eigen eagen te sjen, te fielen en te priuwen. Hoopjend op in hearlik smout ferhaal derop ta as in kers op de taart. Mar wat binne streekprodukten [...]