• 20 juli 2016

  PIET HEMMINGA - Yn ieren en sinen ha'k altiten in libertêr demokratysk sosjalist west, allinne as ik it politike bedriuw fan tsjintwurdich sjoch, fiel ik my wat langer wat mear in beskaafd anargist. Dat is it sizzen fan Jan de Boer, earder direkteur fan de Ljouwerter sosjale tsjinst, yn syn fan't maaitiid by Noordboek útkommen publikaasje 'Een profeet die stokbrood eet'. Dat sizzen docht suver [...]

 • 6 januari 2016

  PIET HEMMINGA -   Douwe Keizer syn grutte ik-boek 'Er viel genoeg te beleven...' ha'k mei in soad nocht lêzen. It hat wat om 'e hakken, it bringt nijs, it is tige lêsber en it jout praat. It is boppedat in autentyk boek, de skriuwer skriuwt lykas er praat. Wat wol men winliken noch mear? Fansels, de titel kin folle better, it boek is te lang [...]

 • 27 november 2015

  PIET HEMMINGA -  'Een beetje opstandigheid' is de titel fan de nijsgjirrige biografy dy't Patricia Faasse skreaun hat oer Johanna Westerdijk (1883‐1961), yn 2012 (feitlik july 2013) ferskynd by Atlas Contact, Amsterdam/Antwerpen. Hans Westerdijk is de earste froulike heechleraar yn Nederlân, dy't oant Faasse har stúdzje feitlik yn it ferjittersboek bedarre wie. Westerdijk waard yn 1906 beneamd ta direkteur fan it Fytopatologysk Laboratorium Willie Commelin [...]

 • 4 juni 2015

  PIET HEMMINGA - Dat de regionale omroppen ea earder yn in regearakkoart neamd binne, wol ik net leauwe, mar yn 2012 wie dat it gefal. En steatssiktaris Sander Dekker kaam binnen it jier mei in útwurking. Minder jild nei de regionale omrop en mear mei-elkoar dwaan en better wurk leverje. De Provinsje nimt ûnderwilens in dúdlik stânpunt yn: bliuw mei jimme hannen fan Omrop Fryslân [...]

 • 1 februari 2004

  HUUB MOUS - Stel dat de Leeuwarder Courant ophoudt te bestaan. Hoe zou het leven in Friesland er dan uit gaan zien? Dit gedachte-experiment bracht mij onlangs tot een verhelderend inzicht. Friesland zou een stuk leuker worden. De Friezen zouden wakker schrikken uit een verdoofde staat van bewustzijn, een soort collectieve hypnose, die pas optrekt als iemand met zijn vingers knipt. Maar de LC is [...]