• 6 februari 2013

    ERNST BRUINSMA -  ‘Bernlef, in namme sa Frysk-eigen as 't mar kin, en hwat lit dy jin allegearre wol net riede. Riede, - wisten wy mar hwat mear, wie der mar hwat fan syn wurk foar ús biwarre bleaun!’ Sa fersuchte in wat al te romantyske Jan Tjittes Piebenga yn syn Koarte skiednis fan de Fryske skriftekennisse. Yn it bekende ‘wolkenboek’ oer de Fryske literatuer stiet [...]