• Jeroen Horsthuis fotoburo het Hoge Noorden

    1 februari 2003

    KAREN BIES – It waait noch like hurd oer it Ljouwerter Saailân. Sil de wyn lizzen gean as hjir oer in pear jier it nije Fries Museum stiet? It referindum yn maaie joech net folle stipe, der is ek noch altyd in soad argewaasje oer it jild en der bestiet by guon minsken in grut wantrouwen oer it belied fan de museumdireksje. Mar de mearderheid [...]