• 27 januari 2014

    ELSKE SCHOTANUS -  It ljochtbeaken fan de stêd, dat it teatergebou fan Snits is, skynt út yn readens, ta teken dat der jûns in toanielfoarstelling brocht wurdt. Der is, yn de foyer, it ferwachtingsfolle rûzemûzjen fan in, foar it meastepart, jong publyk, middelbare skoallejeugd. Op it programma stiet ‘Hamlet’, brocht troch de spilers fan ’n Meeuw, de jeugdteaterskoalle yn Ljouwert. Op in enoarme bank, it [...]