• 28 september 2015

    WILLEM WINTERS -  Se is de 65 al passearre, mar hat noch in soad nocht oan har wurk; de hannel yn twaddehâns boeken. "Ik hâld der noch lang net mei op." It begûn yn 1986 yn de Vijzelstrjitte yn Ljouwert ûnder de namme Prikkebeen. Earst allinnich berneboeken, mar al gau wreide se út mei de rubryk Fryslân en natoer, wylst men dêr no op allerhande [...]