• 10 oktober 2013

    DRIJPIKKEL - Ofrûne sneon 5 oktober binne yn it tsjerkje fan Bears de Rely’s wer ferdield. En de sjuery kaam mei in net-frege advys oan foarsitter Johanneke Liemburg. de Moanne lei dêrom trije fragen foar oan (âld)foarsitter fan de sjuery, Jaap Krol. 1. Foarsitter, wie it in goed jier? Wat proaza oanbelanget wie it in goed jier. Foar my wie dit ek de bêste jiergong. [...]

  • 7 oktober 2011

    EELTSJE HETTINGA - De Nobelpriis foar literatuer giet dit jier nei de Sweedske dichter Tomas Tranströmer. En mei rjocht. My skeat by it hearren fan dat nijs – it waard my trochdien troch Radio Netherlands Worldwide, dy’t my fannemiddei belle mei it fersyk oft ik in taljochting jaan woe op de troch my ferfryske gedichten fan Tranströmer – ynienen it Neiwurd fan de blomlêzing Wrâld, [...]