• Erik of it lyts ynsekteboek

    22 september 2023

    MAAIKE ANDRINGA -  It wie in prachtige moarn. Flamjend read en oranje tearde de jonge dei de wjukken iepen en al it gewaaks, foardelbûgd ûnder it gewicht fan ’e daudrippen, rjochte him risseljend op en skodde de fracht as in diamanten kleed fan him ôf. In fragmint út Erik, dat de prachtige fertelwize fan Bomans yllustrearret en tagelyk de taalkeunst fan Geart Tigchelaar sjen lit, [...]