• 9 maart 2016

    HENK WOLF -  As ien seit dat er 'in nikker' sjoen hat, dan freegje jo nei alle gedachten oft it net in bytsje minder ûnfetsoenlik kin. Wy kinne it wurd 'nikker' yn it Frysk en Nederlânsk fan hjoed de dei foaral as skelwurd foar in neger. Mooglik is it in ûntliening oan it Ingelsk, dêr't 'nigger' in frijwat leechlizzende oantsjutting fan in donkerhûdich persoan is. [...]