• Keunstner: Michael Berkhemer

    25 september 2014

    GERBEN DE VRIES -  In liber amicorum is per definsyje in soadsje. Liber amicorum, freoneboek, feestbondel: it giet yn hast alle gefallen om it ôfskied fan in wittenskipper of in besjoerder en de bydragen binne fan kollega's, meiwurkers en freonen. Yn tsjinstelling ta 'normale' bondels of samlingen opstellen hoege de artikels net oer ien bepaald ûnderwerp te gean, al kin de redaksje troch de kar [...]