• 15 april 2014

    MARRIT DE SCHIFFART -  ‘I’m looking for Anne en Sypke Bajema’, sis ik tsjin de jongfint dy’t yn ‘e tún fan Dundastreet 10 stiet te wrotten. Unwis sjoch ik de man oan. Ik gean derfan út dat de minsken dy’t ik krekt neamde net mear libje. ‘O yes, they’re in the house, walk on.’ Ik rin in trepke op nei de foardoar, kuierje troch hal [...]