• 2 december 2010

    JAAP KROL - As dizze brief by jo op it bureau leit, jo de lêsbril opdogge en mei de wierskynlik messkerpe iepener de slúf iepenje, sil der troch my in lytse huvering gean. Ik bin deadsbenaud foar jo en hoopje dus mar net dat jo nei it lêzen fan dit skriuwen de whiskyflesse út it laad krije, mei de fuotten op tafel in borrel drinke [...]