• 23 april 2015

    GERBEN DE VRIES -  Wa't wolris op fakânsje nei ien fan de waadeilannen giet, hat se grif sjoen. Dy grutte tosken dy't as in soart hikke foar it hiem stean en op Flylân ek wol brûkt waarden as grêfstien. Lytse bern - lytse dreamers - sille miskien tinke dat der eartiids op de eilannen oaljefanten libben. Op de boaiem fan de Noardsee rûnen yn de [...]

  • 1 september 2009

    ANTINE ZIJLSTRA -  ‘De minske is minder as in mol’ Dat seit Keimpe Jakkeles - alias de duvel - yn ‘Heksershol’, de nije foarstelling fan Sult neidat er by de poat naam is troch syn maat Gosse Knop. Sjoerd Bottema bewurke it folksferhaal fan Joast Hiddes Halbertsma foar toaniel. De foarstelling spilet op de heasolder fan in buorkerij by Molkwar, it plak dêr ’t it [...]