• 30 januari 2014

    WENDY KENNEDY -  “We beseffe te min wat lûd mei en foar ús docht” It rûzen fan de wyn troch de boskjes. It geronk fan it pontsje. It ûnregelmjittige lûd fan drippen reinwetter dy’t fan beammen en planten op ’e grûn en yn ’e wetterplassen falle. Dat binne de lûden op samar in troch-de-wykse jûntiid yn jannewaris op it eilân De Burd by Grou. Hjir [...]