• 24 mei 2017

    ARJAN HUT -  In lytse mefrou mei griis hier en in grutte bril slepet in kleed mei ferskate klankskalen derop nei it midden fan it podium. Stapke foar stapke skeuvelt sy ferfremdzjend stadich nei it goede plak. Even is it as sitte wy in in sêne út in film fan David Lynch, in gefoel dat al hielendal fersterke wurdt troch de reade gerdinen rûnom it [...]