• 24 februari 2015

    ELSKE SCHOTANUS -  Op it spylflak in man dy’t op en del panderet, op bleate fuotten, as it publyk nei binnen ta streamt. Mar is ‘streame’ wol it goede wurd? In soad folk blykt it Festival van de Toneelsolo, fiif foarstellings ôfrûne wykein yn de Harmonie, net te lûken. En dat is spitich want de tonielsolo is de meast suvere en meast ynkringende foarm fan [...]