• 1 juli 2011

    MARRIT DE SCHIFFART - (foto: Linus Harms) Frjemde dingen binne him net frjemd. Sterker noch, Kees Botman bliuwt it leafst fier fan it bewende paad. Tegearre mei Pieter Stellingwerf is er eigener fan BUOG, Bedenkers en Uitvoerders van Ongewone Gebeurtenissen. In teaterorganisaasje dy’t - sa’t se sels sizze - barst fan de ideeën. Ideeën dy’t liede ta ûngewoane gebeurtenissen. No’t Botman ein septimber 50 jier [...]

  • 1 september 2009

    ANTINE ZIJLSTRA -  ‘De minske is minder as in mol’ Dat seit Keimpe Jakkeles - alias de duvel - yn ‘Heksershol’, de nije foarstelling fan Sult neidat er by de poat naam is troch syn maat Gosse Knop. Sjoerd Bottema bewurke it folksferhaal fan Joast Hiddes Halbertsma foar toaniel. De foarstelling spilet op de heasolder fan in buorkerij by Molkwar, it plak dêr ’t it [...]