• 22 september 2015

  Op sneon 3 oktober is der in feestlike ôfsluting fan de eksposysje HAUSER fan Annemarie Estor en Lies van Gasse. 'de Moanne' en Tresoar hawwe fiif dichters frege om mei harren eigen ynterpretaasje te kommen fan it Kaspar Hauser ferhaal. Elske Kampen, Anne Feddema, Arjan Hut, Eeltsje Hettinga en Tsead Bruinja bringe jo in oere lang de moaiste Fryske poëzy! Lokaasje: Gysbert Japicx-seal, Tresoar, Bûterhoeke [...]

 • 18 augustus 2015

  Op 29 augustus iepenet 'HAUSER, In multimediaal epos' troch Annemarie Estor en Lies van Gasse. Tresoar en de Moanne noadigje jo fan herten út om hjirby oanwêzich te wêzen. De njoggentjinde-iuwske figuer Kaspar Hauser (1812-1833) ynspirearret al hast twahûndert jier ferskate keunstners en skriuwers. Meast resint lieten Annemarie Estor en Lies van Gasse út Flaanderen harren ynspirearje troch Hauser yn ‘Het boek Hauser’. Beide dichters/keunstners ferrasten elkoar mear as [...]

 • 17 augustus 2015

  TSJOMME DIJKSTRA -  Fan sneon 29 augustus ôf is de eksposysje HAUSER te sjen yn Tresoar. Dizze eksposysje toant it resultaat fan it artistike gearwurkingsprojekt fan keunstners en dichteressen Annemarie Estor en Lies van Gasse oer de mysterieuze figuer Kaspar Hauser dy’t yn 1828 opdoek yn Neurenberch en de wrâld - ynklusyf wittenskip - troch syn ûnbekende komôf oant hjoed-de-dei ta foar in riedsel stelt. [...]

 • 9 juli 2015

  Yn de tentoanstelling ‘Hauser’, in ynisjatyf fan Tresoar en de Moanne (iepening sneon 29 augustus om 14.00 oere), ûntdekke jo ûnder oaren de orizjinele poststikken wêrmei’t de dichters Annemarie Estor en Lies van Gasse elkoar fjouwer jier lang alle wiken ferrasten. Annemarie Estor en Lies van Gasse wurken fan 2009 oant 2013 oan it projekt Hauser. Sy lieten harren dêrfoar ynspirearje troch de njoggentjinde-iuwske figuer Kaspar [...]

 • 2 maart 2015

  Dizze boeken bespruts Ernst Bruinsma yn ‘Op en út’ fan Douwe Heeringa, by Omrop Fryslân: - Harke Bremer & Jarich Hoekstra, Leffert. In heldedicht yn tolve sangen. Bornmeer, De Gerdyk 2013. www.bornmeer.nl - Ronald Giphart, Harem. Uitgeverij Podium, Amsterdam 2015. www.uitgeverijpodium.nl - Lies van Gasse, Zand op een Zeebed. Wereldbibliotheek, Amsterdam 2014. www.wereldbibliotheek.nl