• Schilderij van Laurens ten Cate gemaakt door zijn vriend Boele Bregman, met wie hij een langdurige briefwisseling onderhield (coll. Ineke Hauer-ten Cate)

    28 augustus 2022

    WILLEM HAANSTRA - Laurens, zes maanden, met oma Beekhuis (coll. Ineke Hauer-ten Cate) Een eeuw geleden werd op woensdag 30 augustus 1922 in het fraaie huis aan de Jongemastraat 10 in Bolsward het eerste kind in het doktersgezin Ten Cate geboren. Het kreeg de naam Laurens Othmar mee, namen die in de familie Ten Cate al aanwezig waren. Zo was Othmar ten Cate [...]

  • 28 augustus 2013

    EELTSJE HETTINGA -  ‘As ik de keunst net hie, soe ik pas werklik fergean.’   In bankje oan it hôf fan de Bonifasjustsjerke yn Aldeberkeap, dêr’t de jierlikse keunstrûte ‘De open stal’ syn beslach kriget. Midsimmer. Trije pratende skilders. Under harren byldzjend keunstner Sies Bleeker (1941), dy’t yn 1964 syn earste útstalling hie by galery Van Hulzen yn Ljouwert en waans minimalistysk en abstrakt wurk [...]

  • 1 december 2003

    TONY FEITSMA -   Ynlieding It idee fan Lammert Jansma om ta in universitêre fêstiging yn Ljouwert te kommen dy’t him – yn oparbeidzjen mei of as ûnderdiel fan de Fryske Akademy - rjochtsje moatte soe op ûndersyk en ûnderwiis op it stik fan europeeske mindertallen, liket my tige de muoite wurdich ta. Ik stean dêr posityf foaroer, en wy soene der om te begjinnen [...]