• 19 oktober 2015

    Achte Hearrenfean-supporters, Op in pearhûndert meter fan jim stadion stiet 'Museum Heerenveen', by guon miskien better bekend ûnder de âlde namme 'Willem van Haren'. In aardich museum is it, mei as hichtepunt de folsleine seal dy't oan it libben en wurk fan 'Us Ferlosser' wijd is - Domela Nieuwenhuis, de man dy't foaropgie yn de arbeidersstriid. Om It Hearrenfean hinne kinst in kilometerslange sirkel lûke. [...]