• 18 april 2013

    MARRE SLOOTS -  It is april en dat betsjut dat op tal fan plakken yn Fryslân wer omtinken jûn wurdt oan de oarloch. Sa barde it ek by de betinking fan de befrijing fan Fryslân, op 15 april 1945. Hja stiene stil by de mânlju en froulju út it ferset dy’t de oarloch net oerlibbe hienen. Mar wa wiene dat eins, dy fersetsstriders? 'It ferset' [...]