• 10 september 2013

    ANNE FEDDEMA -  Ha, no't 'WY' mei syn allen Kulturele Haadstêd fan Europa binne, kin alles fansels. Ljouwert , Fryslân... de wrâld... GRUT! net lyts...mar wát graach der trochhinne... kuierjend of op 'e fyts! Tja, de dichter yn my moatte jimme mar tinke. Fan’t simmer is der in moai, kreas foarmjûn boekje (BW&H ûntwerpers) ferskynd, in útjefte fan'e Gemeente Ljouwert en it Histoarysk Sintrum Ljouwert. [...]