• 23 november 2015

  GERBEN DE VRIES - Swaantsje 6, Hieke 18, Pytsje 23, Sytske 2, Hiltsje 14. It stie yn earder dagen yn rûge potleadstreken op de balken fan it bûthús. De nammen fan de molkkij op in boerepleats. Yn dy tiid hie in grutte boer in stik as 30 kij en it leafst ek ferskeidene soannen. 'Boeren buorkje allinnich mar foar de bern', sei men doe yn [...]

 • 18 november 2015

  GERBEN DE VRIES -  It is noch net sa hiel lang lyn dat de boeren oppermachtich wiene op it plattelân. Pleats nei pleats tsjûgje fan rykdom en wolfeart. De trekkers rieden noch drok troch it doarp en op merken en doarpsfeesten wie de boer grut man. De kâlde sanearing fan Europeaan Sicco Mansholt hie der foar soarge dat de lytse boeren ferdwûn wiene en dat [...]

 • 29 september 2015

  Dizze boeken bespruts Ernst Bruinsma sneon yn it programma 'Op en út' fan Douwe Heeringa. Live fanút kafee De Bak. - Kees Kooman, 'Boerenbloed'. Uitgeverij De Kring, 2015 - Frans Kellendonk, 'De brieven'. Querido, Amsterdam-Antwerpen, 2015 - Ellen van Pelt, 'Drift'. Uitgeverij Vrijdag/Wereldbibliotheek, Antwerpen/Amsterdam, 2015    

 • 10 september 2015

  Op dinsdag 15 september in De kanselarij te Leeuwarden de schrijvers Johan van de Gronden, Kees Kooman en Albert Beintema te gast bij Kening fan ’e Greide in samenwerking met de Moanne. Dat Kening fan ’e Greide inmiddels meer is dan een regionaal initiatief, bewijzen wel de boeken waarin ‘we’ genoemd worden. En wát voor boeken! Tijd voor een heus boekenprogramma. De start van een nieuw [...]

 • 2 september 2015

  Op tiisdei 15 septimber is der wer in 'Moanne Live'! Diskear yn gearwukring mei Kening fan 'e Greide. In tema-jûn oer boeken. In ynspirearjende jûn mei Johan van de Gronden, Kees Kooman en Albert Beintema; skriuwers en tinkers dy't elk koartlyn in boek útbrochten oer de tematyk fan Kening fan 'e Greide. Ynrin fanôf 19.30 oere. Datum 15 septimber 2015 Tiid: 19.30 - 22.30 oere [...]