• 1 november 2005

      THOM MERCUUR - Yn 1947, 21 jier âld, reizge Willem van Althuis ôf nei Amearika. By in boer yn New Jersey ferhierde er himsels as komelker, makke de stâlen skjin en pripte mei behelp fan in stôk mei in izeren puntop efterlitten papier. Hy waard dêr net lokkich fan en kaam yn 1950 werom nei Fryslân, dêr’t er begûn mei in oplieding ta strjitmakker. As [...]