• 1 juli 2012

    JOSSE DE HAAN - Yn koarte tiid binne der dit jier boeken ferskynd oer de Fryske skilders Boele Bregman (1918-1980) en Jopie Huisman (1922-2000). It earste hjit Boele Bregman - alles bestaat uit kleur, skreaun troch Doeke Sijens, útjûn troch Museum Belvédère (112 siden oblong). It twadde is Jopie Huisman - De andere kant, skreaun troch Albert van Keimpema en útjûn troch de Stichting Jopie [...]