• 4 maart 2016

    GEART VAN DER MEER -  Ik ha de lêste tsien jier in fertalend minsk west: myn oersetting fan John Milton syn It Paradys Ferlern (1674) is ien fan myn grutste prestaasjes. Net dat ik de skriuwer en syn teology (hij woe Gods hanneljen tsjinoer de minsk rjochtfeardigje) sa graach lije mei – krekt oarsom, foaral syn rare skynhillige God haw ik (en ik net allinnich) [...]