• 3 augustus 2016

    ERNST BRUINSMA -  Meestal heerst er een serene rust op en rond het complex van het Sint Anthony Gasthuis in het hartje van Leeuwarden. En dat al zes eeuwen lang. Vroeger was het gasthuis een dak boven het hoofd van ‘oude lieden van onbesproken gedrag’ en bood men hulp aan ‘arme, kranke, troostelooze en desolate personen, weduwen en weezen.’ Nog steeds zijn het ouderen die er [...]

  • 21 december 2015

    EELTSJE HETTINGA -  Yn neifolging fan Lucebert, ‘de keizer der Vijftigers’, waard er yn literêre rûnten yn Fryslân ‘graaf’ Jelle de Jong neamd. As dichter makke De Jong (1993) syn debút mei de bondel Ut ’e pas, de earste as eksperiminteel beskôge bondeling poëzy yn Fryslân dy’t by syn ferskinen yn 1958 foar in protte ophef en in soad debat soarge. Fan de minor poet [...]