• 11 mei 2018

  SJOERD BOTTEMA - ”It folk sil wer yn deugd en soberens libje en mei dreech bodzjen syn brea beskreppe.” Mei dat donderjend evangeelje ûnderbrekt in anonime preker yn beierjend brûns it rinnende ferhaal yn De 13de asega, it nijste klokkespul fan Harke Bremer en Jarich Hoekstra.   It is de toan, dy’t de muzyk makket. Dat giet trijedûbeld op foar Bremer en Hoekstra. Wielderich, âldfrinzich [...]

 • 11 augustus 2017

  ONNO FALKENA - De stadige Noard-Fryske revolúsje begjint yn Struckum, mar ‘Wutbürger’ bedriigje ambisjeus taalbelied 2017 liket in opmerklik, mar ek spannend jier te wurden foar de lytse Noard-Fryske minderheid yn Sleeswyk-Holstein. Yn de rin fan dit jier wurde alle giele weiwizers yn Noard-Fryslân twatalich Dútsk-Frysk makke. Noard-Fryslân is dêrmei Fryslân yn Nederlân in slach foar. Dat is opmerklik, want yn in grut part fan [...]

 • 2 maart 2015

  Dizze boeken bespruts Ernst Bruinsma yn ‘Op en út’ fan Douwe Heeringa, by Omrop Fryslân: - Harke Bremer & Jarich Hoekstra, Leffert. In heldedicht yn tolve sangen. Bornmeer, De Gerdyk 2013. www.bornmeer.nl - Ronald Giphart, Harem. Uitgeverij Podium, Amsterdam 2015. www.uitgeverijpodium.nl - Lies van Gasse, Zand op een Zeebed. Wereldbibliotheek, Amsterdam 2014. www.wereldbibliotheek.nl            

 • 25 december 2014

  SJOERD BOTTEMA -  Harke Bremer en Jarich Hoekstra ha mei in rige Fryske Bommeloersettingen harren namme foar ivich byskreaun yn ’e earegalerij fan ’e Fryske literatuer. “Knorrig ontsteeg hij aan het voertuig en monsterde het uithangbord”; yn de oersetting fan Bremer en Hoekstra klinkt it hast noch moaier as yn it orizjineel: “Noartlich joech er him oerein út it reau en skôge it hingelboerd”. Hichtepunt [...]

 • 17 april 2013

  HENK WOLF -  "De brêgeman rûn tusken de kij troch werom nei it tsjerke." Komt de boppesteande sin jo nuver oan? Dat die er my ek, doe't ik him in pear wike lyn tsjinkaam yn in oersetopdracht fan in studint. Al te folle omtinken joech ik der earst net oan, mar dat feroare doe't ik deselde sin noch in kear as fiif tsjinkaam. Fansels is [...]