• 17 april 2014

    Elke tekst, elk wurd bestiet út letters: sûnder letters gjin wurden, gjin ferhaal. Lykwols, yn 2014 wurdt der in soad, nee, in hiel soad lêzen fan byldskermen. Smartphones, tablets, laptops, monitoaren, televyzjes, e-readers... Digitalisearring fan taal en tekst makket dat de boustien fan taal - de letter - net mear bestiet út ien stik (hout, stien of inket) mar út pixels. Lytse fjouwerkante blokjes, dy’t gearwurkjend digitale teksten lêsber meitsje. Ik [...]