• 23 juni 2015

    MONIQUE FLINKER -  Bêste ynwenner fan Fryslân. Hoe giet it mei jo? Nee, echt. Hoe giet it mei jo? De wrâld om jo hinne feroaret hieltyd mear. Is dat in goeie ûntwikkeling of net? En wat foar ynfloed hat dat op jo en hoe’t je jo fiele? Boppesteande fragen steane sintraal by it nije Fries Sociaal Planbureau. Ferline wike wie de lansearring fan de nije webside. [...]