• 26 januari 2015

    SJOERD BOTTEMA -  Gerke is gek op auto’s. Dêr wit er alles fan. Hy hâldt in selsmakke autoplakboek by. Ynstee fan in ferhaaltsje foarlêze stelt mem him jûns foar it sliepen gean in pear fragen út syn autoplakboek. Sels wit mem niks fan auto’s. En Gerke syn heit noch minder. Mar dy ynteressearret him nergens foar. Allinne mar foar fiskjen. Mei in stom fiskersboatsje mei [...]

  • 14 januari 2015

    TJITSKE VAN DIJK -  Gerke is gek op auto’s. Yn syn plakboek sammelet er fan alle merken de moaiste plaatsjes fan ‘e nijste modellen. En hy plakt se net allinnich yn, hy wit der ek noch alles fan. Kinst sa’n drege fraach net betinke, of Gerke wit it antwurd. As syn mem him jûns op bêd bringt, hat Gerke neat leaver dan dat mem him [...]