• 20 februari 2014

    MARITA DE JONG -  Byldzjend keunstner Ids Willemsma waard skille doe’t er siik op bêd lei. It byld fan atlete Foekje Dillema, der’t hy oan wurke, wie de dei derfoar nei ûnderen kaam. 'Ik wie doe al heal en net skerp en hie it net goed fêstmakke. It is fiif meter heech en it stik dat nei ûnderen kaam weaget wol oardel ton. As ik in [...]